Project Description

Escherichia coli i całości bakterii z grupy coli są kluczowymi wskaźnikami dla określenia możliwości wykorzystania wody.

Norma RD1620/2007 określająca podstawy prawne dla ponownego wykorzystania wody uzdatnionej wymaga kontroli Escherichia coli oraz w zależności od jej stężenia określa dozwolone zastosowania dla wody uzdatnionej.

Ponadto, dyrektywa 2006/7/WE dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach klasyfikuje jakość tego zasobu według różnych parametrów, gdzie ustalenie obecnościEscherichia coli jest ważnym czynnikiem.

Przyrząd aquaBio jest specjalnie zaprojektowany w celu ustalania ogólnego Escherichia coli i bakterii z grupy coli w wodzie, co sprawia, że jest to optymalne narzędzie do ciągłego monitoringu wód.

Budowa

• System hydrauliczny i system zarządzania płynem.
• Termostatyczna komora pomiarowa z częścią w której odbywa się inkubacja oraz optyczny pomiar próbek.
• Optyczny system pomiarowy Multi-λ.
• Urządzenia elektroniczne i oprogramowanie umożliwiające sterowanie systemem i zarządzanie danymi.

Działanie

Zasady pomiaru
Zasada pomiaru oparta jest na technologii DST® (z ang. Defined Substrate Technology – Technologia Zdefiniowanych Substratów), z alternatywnym systemem wykrywania fluorescencji i absorbancji świetlnej.

Technologia zdefiniowanych substratów
aquaBio wykorzystuje test COLILERT®-18 (*) oparty na technologii zdefiniowanych substratów (DST®) do wykrywania bakterii z grupy coli i Escherichia coli.
Bakterie grupy coli używają β-galaktozydazy do metabolizowania ONPG (o-nitrofenylo-β-D-galaktopiranozyd), powoduje to zmianę zabarwienia medium na żółto.
Escherichia coli wykorzystuje β-glukuronidazy do metabolizowania MUG (4-metylo-umbelliferylo-β-Dglukuronid) wywołując fluorescencję.
Określenie E. coli, jak i bakterii z grupy coli oparte jest na korelacji, jaka istnieje pomiędzy stężeniem bakterii i momentem pojawienia się fluorescencji i/lub zabarwienia.
Czułość systemu umożliwia wykrywanie stężenia 108 NMP (N-metylopirolidon) po 3 godzinach.

Dezynfekcja systemu
Niezależność pomiędzy próbkami jest zapewniona poprzez hydrauliczne i mechaniczne zarządzanie systemem, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia między kolejami próbkami

Charakterystyka najważniejszych elementów

• Jednoczesny pomiar Escherichia coli i bakterii grupy coli.

• Pomiar NMP w ciągu 3 godzin dla wód silnie zanieczyszczonych.

• Niskie koszty konserwacji.
System wymaga konserwacji jedynie co 15 dni. Kwartalne zadania ograniczają się do wymiany odczynników, miesięczne zadania to półautomatyczne czyszczenie i wymiana zużytych części.

• Programowanie urządzeń.
aquaBio jest programowalne i umożliwia przeprowadzenie codziennych analiz w tym samym czasie lub kolejno, umożliwia również graficzne przedstawienie zgromadzonych wyników.

• Przekaz do centrum sterowania.
Dane mogą być przesyłane automatycznie do centrum sterowania w celu ich analizy i wykorzystania.
Ponadto aquaBio w oparciu o uzyskane wyniki wysyła ostrzeżenia do innych urządzeń (np. aquaMostra, automatyczny sprzęt do pobierania próbek) lub do innych sieci monitoringu wód.

(*) COLILERT, DST and DEFINED SUBSTRATE TECHNOLOGY are trademarks or registered trademarks of IDEXX Laboratories in the United State, various countries of the European Union, and other countries. Adasa has independently validated the use of IDEXX’s COLILERT®-18 reagent in liquid form for use with the aquaBio system, without involvement by IDEXX. 

Zasady pomiaru: – Fluorymetryczne wykrywanie Escherichia coli
– Kolorymetryczne wykrywanie bakterii grupy coli
Stosowane odczynniki: – COLILERT®-18 (*) z IDEXX w postaci ciekłej
– Roztwór czyszczący
Granica wykrywalności: Escherichia coli: 1 bakteria w 100 ml
– Bakterie z grupy coli: 1 bakteria w 100 ml
Regulacja temperatury: – ±0,1 º C
Czas analizy: – od 3 do 12 godzin, w zależności od stężenia
Moc elektryczna: – 110 – 230 VAC/50 -60 Hz
Łączność: – RS-232 port oraz RS-485 port
– MOD-BUS lub protokół ASCII
– Wyjście analogowe 0-10 V/4-20 mA
– Terminal alfanumeryczny wykres w kolorze
– Program pozyskiwania danych poprzez PC
Alarmy: – Dwa ostrzenia (możliwość rozbudowy do czterech)
– Wyjście przekaźnikowe
Wymiary: 105 x 70 x 42 cm

(*) COLILERT, DST and DEFINED SUBSTRATE TECHNOLOGY are trademarks or registered trademarks of IDEXX Laboratories in the United State, various countries of the European Union, and other countries. Adasa has independently validated the use of IDEXX’s COLILERT®-18 reagent in liquid form for use with the aquaBio system, without involvement by IDEXX. 

[contact-form-7 id=”331″ title=”Kontakt”]