Project Description

Jony amonowe zwykle występują w wodzie w bardzo niskim stężeniu (poniżej 0,1 mg NH4+/l). Pochodzą głównie z produktów przemiany fauny wodnej powstających w procesach metabolicznych. Po przekształceniu ich w azotany stają się źródłem azotu dla roślin wodnych.

Obecność jonów amonowych w większych stężeniach jest zwykle spowodowana zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi lub ściekami z hodowli zwierząt. Może być również wywołana spływem nawozów rolniczych z gleby lub mieć źródło pochodzenia przemysłowego: np. produkcja gumy, przemysł tekstylny, procesy chłodnicze.

Pomiar amoniaku w wodzie jest skuteczną metodą zapobiegania skażeniu środowiska które przy zmianach pH i temperatury może wywołać przekształcenie się rozpuszczonego jonu NH4+ w jego gazową postać NH3, która jest znacznie bardziej toksyczna.

Seria analizatorów aquaMonia obejmuje wszystkie zakresy i zawiera wszystkie narzędzia do pomiaru tego parametru.

aquaMonia A103: analizator do wykrywania niskich stężeń jonów amonowych w wodach powierzchniowych.

aquaMonia A104: Łatwy w utrzymaniu analizator średnich stężeń.

aquaMonia A105: Analizator przystosowany do pomiarów w ściekach w warunkach wysokich stężeń.

Wybór odpowiedniego modelu dostosowany jest do indywidualnych potrzeb użytkownika.

aquaMonia A103

aquaMonia A103 to analizator idealny do oznaczania stężenia jonów amonowych z dużą dokładnością. Umożliwia dokładną charakterystykę jednolitych części wód.

Przeznaczony głównie do monitoringu jakości wód powierzchniowych charakteryzujących się niskimi wartościami przepływu. Jest to praktyczne urządzenie również do monitorowania jakości wody w ujęciach przeznaczonych do poboru wody w celu uzdatnienia jej do picia.

Dzięki systemowi pomiarów FIA i pomiarom potencjometrycznym, aquaMonia A103 łączy wykorzystanie selektywnych elektrod i membran półprzepuszczalnych, co umożliwia zatrzymanie dopływu próbki wchodzącej w bezpośredni kontakt z elektrodą i eliminację wszystkich typów zakłóceń.

aquaMonia A104

aquaMonia A104 jest łatwym w utrzymaniu rozwiązaniem dla pomiarów w środowisku, gdzie nie jest wymagana wykrywalność bardzo niskich stężeń.

Oparty na systemie FIA i selektywnych elektrodach ISE, aquaMonia A104 charakteryzuje się niskim zużyciem odczynników.

aquaMonia A105

Analizator aquaMonia A105 przystosowany jest do pomiarów w warunkach wysokiej mętności i/lub wysokiego stężenia jonów amonowych (np. w kolektorach kanalizacyjnych lub odbiornikach ścieków)

Zaprojektowany do pomiarów stężenia jonów amonowych powyżej 100 ppm. Posiada skuteczny system czyszczący z niskim zapotrzebowaniem na odczynniki dzięki czemu gwarantuje niskie koszty utrzymania.

Funcţionare

Wszystkie analizatory aquaMonia mogą pracować w następujących trybach:

Tryb automatyczny:
Urządzenie prowadzi odczyty automatycznie.
Okres niezależnego działania wydłużony jest dzięki systemowi samo-kalibracji.
Zgromadzone dane są przesyłane w czasie rzeczywistym do lokalnego lub zdalnego centrum kontroli w celu analizy i dalszego ich wykorzystania.
Analizator aquaMonia powadzi pomiary w sposób umożliwiający generowanie ostrzeżeń do innych urządzeń (pobornik próbek aquaMostra ) lub systemów (system monitoringu).

Tryb manualny:
Proces pomiaru może być przeprowadzane na miejscu przez wysłanie polecenia z panelu sterującego urządzeniem lub zdalnie z centrali.

Zaslilanie: 110 – 230 VAC/50 -60 Hz
Łączność: RS-232 , RS-485.
Opcjonalnie: modem GSM/GPRS, Ethernet, 4-20mA
Zakres pomiarowy:: A103      0,01…4 ppm NH4+
A104      0,1…10 ppm NH4+
A105      1…100 ppm NH4+
Wymiary: A103      75 x 50 x 42 cm
A104      50 x 50 x 42 cm
A105      75 x 50 x 42 cm

Aplikacja aquaView umożliwia bezpłatny dostęp do zdalnie pobranych danych, wizualizację wyników i eksport danych z punktów pomiarowych w środowisku pracy przyjaznym dla użytkownika.