Wody podziemne stanowią dużą część wód słodkich w skali świata i są ważnym źródłem wody pitnej i wody do nawadniania.

Nadmierna eksploatacja zasobów wód podziemnych lub ich zanieczyszczenie może prowadzić do obniżenia przepływów w rzekach, negatywnie wpływać na ekosystemy bagienne oraz mieć inne negatywne konsekwencje z punktu widzenia zdrowia człowieka.

Z tego względu niezbędne jest prowadzenie okresowych badań parametrów jakościowych i ilościowych wód podziemnych. Firma Adasa oferuje rozwiązania produktowe monitorujące stan wód podziemnych zarówno na poziomie jakościowym, jak i ilościowym.