Wody powierzchniowe to wody występujące na powierzchni lądów. Są one zasilanie spływami powierzchniowymi, opadami atmosferycznymi lub wypływami wód podziemnych. Wody powierzchniowe mogą występować w formie obiektów liniowych (cieki) lub obiektów obszarowych (np. zbiorniki wodne naturalne i sztuczne).

Jakość wody w rzekach waha się według sezonowych wezbrań i może różnić się znacząco w zależności od przyjmowanych ładunków zanieczyszczeń. W jeziorach i innych zbiornikach wodnych występują z reguły mniejsze ilości osadów dennych niż w rzekach, większa jest jednak podatność jezior z punktu widzenia aktywności mikrobiologicznej.

Mając na uwadze potrzebę zagwarantowania ochrony wód powierzchniowych oraz ich zrównoważonego wykorzystania, szczególnie w dłuższej perspektywie, firma Adasa opracowała zestaw specjalnie zaprojektowanej aparatury kontrolnej.

Urządzenia te mogę być instalowane jako samodzielna aparatura, jak również mogą stanowić element zintegrowanej stacji lub sieci ostrzegania i jakości wody. W zależności od podatności na zanieczyszczenia środowiska wodnego i jego charakterystyki należy określić specyficzne parametry fizyko-chemiczne lub poszukiwane substancje mogące powodować potencjalne zanieczyszczenie wody. Na tej podstawie dobierany jest odpowiedni zestaw urządzeń pomiarowych do monitoringu wody.]