Ścieki to każdy rodzaj wód zanieczyszczonych substancjami organicznymi o pochodzeniu antropogenicznym lub zwierzęcym, jak również odpadowe substancje o pochodzeniu przemysłowym. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków przed odprowadzeniem do odbiornika ścieki należy poddać odpowiedniemu oczyszczeniu.

Systemy kanalizacji sanitarnej wraz z późniejszymi procesami oczyszczania w oczyszczalniach ścieków spowodowały, że zrzuty wód z oczyszczalni do środowiska naturalnego stają się głównymi potencjalnymi dostawcami zanieczyszczeń. Z tego względu tak kluczowe jest prawidłowe działanie oczyszczalni w trosce o ochronę jakości wód rzek, jezior, mórz oraz oceanów.

Firma Adasa przyczynia się do osiągnięcia tego celu poprzez zaprojektowanie i wdrożenie następujących produktów i rozwiązań: