Sztuczne zbiorniki wodne mogą mieć za zadanie m.in. gromadzenie wody celem jej późniejszego wykorzystania, regulację przepływu wody dla zapobiegania powodziom oraz produkcję energii elektrycznej.

Starzenie się zgromadzonej wody jest naturalnym procesem i następuje relatywnie wolno. Jest to uzależnione od procesów mikrobiologicznych i jest ściśle skorelowane z zawartością substancji odżywczych znajdujących się w wodzie. Proces ten może zostać znacznie przyspieszony przez działalność człowieka. To wszystko powoduje potrzebę ciągłej kontroli jakości wody.

Firma Adasa zaprojektowała i rozwinęła specjalistyczne rozwiązania zapewniające możliwość stałego monitorowania jakości wód w zbiornikach, a także wyboru optymalnej głębokości poboru wody w zależności od docelowego zastosowania.